Dòng vốn ùn ùn đổ tiếp vào trái phiếu bất động sản