Văn phòng môi giới bất động sản đóng cửa, thành nơi rửa xe, bán trà đá