Dòng tiền nhàn rỗi sẽ tiếp tục đổ vào lĩnh vực bất động sản?