Một số lưu ý khi chuyển bất động sản thành tài sản chung của vợ chồng