Người người, nhà nhà mê “bỏ phố về rừng”, tôi có 1000m2 nhưng cũng chẳng dám về làm farmstay