Bình Thuận – Động lực tăng giá đất thị xã La Gi trước thời điểm lên thành phố