Đóng cửa, bỏ hoang: Làn sóng tháo chạy khỏi chung cư