Những lý do không mua bán đất bằng hợp đồng ủy quyền