Thu hồi đất thuộc hành lang giao thông có được bồi thường không?