Đề xuất thu tiền cọc nhà, đất trên giấy không quá 5%