Ngăn chặn trường hợp cá nhân thu gom đất trồng lúa để đầu cơ