Bán – tái thuê: hình thức kinh doanh mới cho BĐS khu công nghiệp