Bằng chiêu thức này, một công ty bất động sản vẫn chốt hàng ầm ầm bất chấp dịch