Chớp cơ hội trong cơn sốt đất, từ tay buôn gà phất lên thành đại gia đất ven biển